Wstecz

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „ Zabawa kulinarna - Smakowita Pajda to kulinarna frajda!” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Zabawa kulinarna - Smakowita Pajda to kulinarna frajda!” (dalej „Konkurs”).
2. Konkurs jest prowadzony przez Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 42, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019414, NIP 556-08-00-678, kapitał zakładowy 171.942.378,52 PLN w całości opłacony (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkursu prowadzony jest od 3 stycznia do 31 maja 2014 roku., z zastrzeżeniem, że okres dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 01 lutego do dnia 10 lutego 2014 roku.
5. Wyłonienie zwycięzców przez Komisję w Konkursie nastąpi najpóźniej do dnia 25 lutego 2014 roku.
6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat, prowadząca bloga kulinarnego (dalej „Uczestnik”).
7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.
8. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w czteroosobowym składzie (dalej „Komisja”):
a) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora
b) Pani Magdalena Kośnik, prowadząca blog kulinarny http://majanaboxing.blox.pl
c) Emil Bilinski – fotograf

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi w regulaminie, na stronie http://smakowitapajda.pl/;
b) przygotować oryginalny przepis, kreatywnie wykorzystujący produkt Smakowita Pajda tak, aby był wymieniony w liście składników;
c) umieścić na prowadzonym przez siebie blogu kulinarnym przepis, o którym mowa w lit.b), opatrzony przynajmniej 1 zdjęciem wykonanej potrawy
d) w przepisie, o którym mowa w lit. c), Uczestnik zamieści zdanie rozpoczynające się od wyrazów "Smakowita Pajda zaskoczyła mnie ... ", uzupełniając je w dowolny sposób.
e) opatrzyć przepis banerem, dostępnym na blogu http://majanaboxing.blox.pl/html;
f) przysłać link do przepisu w terminie od dnia 01 lutego do dnia 10 lutego 2014 r. . (do północy) na adres email majanaboxing(at)gazeta.pl
2. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego przepisu w przypadku:
a) wystąpienia w przepisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
b) wystąpienia w przepisie treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
4. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszonego przez siebie przepisu i zdjęć oraz że jest właścicielem wszelkich praw autorskich do utworów zawartych w zgłoszeniu.
5. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Uczestnika stanowi plagiat (w całości lub w części) dany Uczestnik będzie ponosił wobec Organizatora pełną odpowiedzialność z tego tytułu. Utraci również prawo do otrzymania nagrody, a jeżeli nagroda została już wydana Uczestnikowi, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi w stanie nienaruszonym, względnie jeżeli nie będzie to możliwe Uczestnik obowiązany jest wypłacić́ Organizatorowi ekwiwalent pieniężny wydanej nagrody. W przypadku jakichkolwiek roszczeń́ ze strony osób trzecich skierowanych do Organizatora, Uczestnik, po zawiadomieniu go przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz przejmie roszczenia na własny koszt i ryzyko.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.
7. Uczestnik zgadza się, po zakończeniu konkursu, na zamieszczenie zdjęcia swojego przepisu, oraz części przepisu na serwisie www.smakowitapajda.pl, wraz z ramką konkursową. Przepis będzie kierował bezpośrednio do postu na stronie Uczestnika.

NAGRODY

1. W Konkursie przyznawane będą nagrody za miejsca od 1 do 3, w dwóch kategoriach, w postaci przedpłaconej karty VISA w wysokości 2700 zł (dalej „Nagroda VISA”), łącznie 6 bonów. Za miejsca od 4 do 54, w dwóch kategoriach, będą przyznawane nagrody w postaci płóciennej torby firmy COOKIE o wartości 150,75 zł brutto (“Nagroda Torba COOKIE”), łącznie 100 toreb.
2. Do każdej Nagrody VISA i Nagrody Torba COOKIE dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach:
a) Najładniejsze zdjęcie
b) Najciekawszy przepis
2. W każdej z kategorii zostaną wybrani 3 zwycięzcy, którzy otrzymają Nagrodę VISA.
3. Następnych 50-ciu wygranych w każdej kategorii otrzyma Nagrodę Torbę COOKIE
4. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.

PUBLIKACJA LISTY ZWYCIĘZCÓW

1. Publikacja listy zwycięskich przepisów nastąpi na stronie internetowej http://majanaboxing.blox.pl nastąpi w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.
2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 42, nie później niż do dnia 11 marca 2014 r.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Zabawa kulinarna - Smakowita Pajda to kulinarna frajda!”;
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
c) żądanie reklamującego;
d) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
e) podpis reklamującego.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, nie później niż do dnia 26 marca 2014 r. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru, niezwłócznie po rozpatrzeniu reklamacji.

pobierz (.PDF)